Všeobecné obchodné podmienky

POKRAČOVANÍM V REGISTRÁCII A / ALEBO SVOJIM PODPISOM A TIEŽ DOBROVOĽNOU ÚČASŤOU SEBA / SVOJHO SYNA / DCÉRY NA TRÉNINGOCH, AUTOMATICKY SÚHLASÍTE SO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI VYUŽÍVANIA TELOCVIČNÍ SKILL LAB, KTORÉ SÚ DEFINOVANÉ NIŽŠIE: 

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového portálu www.skills.sk (ďalej aj ako len „VOP“)

 

Vymedzenie základných pojmov

 Pre účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam: Prevádzkovateľom portálu www.skills.sk sú spoločnosti:

 1. SKILL COMPANY, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 46 350 632, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 75881/B, (ďalej aj ako len „SKILL COMPANY“) a
 2. Skill LAB,s.r.,sídlo Hraničná 18, 82105 Bratislava, IČO: 50994417, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 121099/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB“)

 

 • Spoločnosť SKILL COMPANY prevádzkuje telocvičňu v Nitre.
 • Spoločnosť SKILL LAB prevádzkuje telocvičňu v Bratislave.
 • BANKOVÉ SPOJENIA PRE KREDITOVÉ PROGRAMY APF
 • POZOR: Tieto účty nie sú určené pre programy detskej prípravky!
 • Telocvičňa v Nitre účet: SK27 1100 0000 0029 4804 2060
 • Telocvičňa v Bratislave účet: SK93 1100 0000 0029 4004 2058

Podľa toho, ktorú spoločnosť si vyberáte na poskytnutie Služby, Vám vznikajú práva a povinnosti voči tej ktorej spoločnosti (najmä zodpovednosť za škodu na vnesených a odložených veciach, reklamácie, právo na odstúpenie od zmluvy a iné).

Spoločnosti SKILL COMPANY a SKILL LAB nenesú vzájomnú zodpovednosť za práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti s poskytnutím služby.

 

Reklamácie ohľadom Služieb poskytnutých spoločnosťou SKILL COMPANY rieši táto kontaktná osoba:

Meno, priezvisko: Dominik Krchnavý
Tel. č.: 0948 300 369
E-mail: bestiq333@gmail.com


Reklamácie ohľadom Služieb poskytnutých spoločnosťou SKILL LAB rieši táto kontaktná osoba:

Meno, priezvisko: Dávid Chudý
Tel. č.: 0948 343 509
E-mail: info@skills.sk

ČLENSTVO

Členom sa stáva každá osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, a to vyplnením a odoslaním on-line registračného formulára prostredníctvom tohto portálu www.skills.sk. V prípade, že osoba nedosiahla vekovú hranicu 18 rokov, členstvo potvrdzuje jeho zákonný zástupca.

Portál www.skills.sk je internetová stránka, prostredníctvom ktorej je poskytovaná Služba v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

Služby pozostávajú z rôznych tréningov organizovaných spoločnosťami SKILL COMPANY a SKILL LAB ako prevádzkovateľmi tohoto portálu podľa konkrétnej ponuky uverejnenej na portáli www.skills.sk.

NIEČO O SPOLOČNOSTIACH SKILL COMPANY A SKILL LAB

Skill Lab je dobrovoľná, nepolitická, nenáboženská organizácia, zameraná na prehlbovanie vzťahu detí, mládeže a dospelých k zdravému a aktívnemu životnému štýlu, vyššej fyzickej zdatnosti a schopnosti naplniť svoj potenciál tak, aby každý mal pocit naplňujúceho života.

SKILL COMPANY a SKILL LAB svojou činnosťou podporuje rozvoj športov LeParkour, Freerun, Workout, akrobaciu a podobné formy športov na Slovensku. Tieto športy majú pozitívny dopad na zdravie, kondíciu a charakterové vlastnosti ľudí, ktorí sa do trénovania týchto športov zapájajú.

SKILL COMPANY a SKILL LAB pomáhajú všetkým ľuďom bez rozdielu uvedomiť si, že tak ako v našich športoch, ani v reálnom živote neexistujú žiadne skratky.

SKILL COMPANY a SKILL LAB pomáhajú ľuďom rozvíjať schopnosti v duchu hesla: "staň sa lepšou verziou samého seba".

SKILL COMPANY a SKILL LAB poskytujú jednotlivcom a organizáciám podrobné informácie o týchto športoch a o podmienkach, kde sa tieto športy dajú vykonávať. Spoločnosť tiež organizuje stretnutia, tréningy a zrazy zamerané na spoločné trénovanie a propagáciu športov LeParkour, Freerun, Workout, akrobacia a podobné formy športov, kde je potrebná práca s vlastnou hmotnosťou. Rozvíja tiež spoluprácu s inými športovými klubmi a združeniami na Slovensku aj v zahraničí za účelom výmeny skúseností a dosahovania spoločných cieľov.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

2.1 Tieto VOP upravujú vzťahy medzi spoločnosťami SKILL COMPANY a SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu) ako poskytovateľmi Služieb a Členom, ktorý v súlade s týmto VOP prejaví záujem o poskytnutie Služieb prostredníctvom portálu www.skills.sk.

Právne vzťahy medzi SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu) a Členom vznikajúce pri poskytnutí Služby, jej riadnom dodaní, či uplatňovaní zodpovednostných práv v závislosti od ich obsahu sa riadia primerane ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Člen prejavuje súhlas s týmito VOP odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním registračného formulára na portáli www.skills.sk. Člen odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s jeho odoslaním sa zaväzuje zaplatiť cenu objednanej Služby.

2.2 Zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva medzi SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu) a Členom. Predmetom Zmluvy uzavretej podľa týchto VOP je poskytnutie Služieb ponúkaných na portáli www.skills.sk.

2.3 Ustanovenia zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na člena, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tento člen nie je nositeľom práv spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov, zodpovednostné práva a právne vzťahy z toho vyplývajúce sa riadia v tomto prípade ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Informácie o spracovaní osobných údajov sme pre Vás spracovali v dokumente “Informácie o spracovaní osobných údajov pre dotknutú osobu”.

UZAVRETIE ZMLUVY

4.1 Pre objednanie služby (t.j. rezervovanie tréningu) vyplní Člen registračný formulár nachádzajúci sa na portáli www.skills.sk. Bez vyplnenia registračného formulára a uvedenia v ňom vyžadovaných údajov nie je možné uzavretie zmluvy. Uvedenie údajov je nevyhnutné pre riadne poskytnutie Služby.

4.2 Člen si objednáva Služby prostredníctvom elektronického prihlasovacieho systému zverejneného na portáli www.skills.sk. Zmluva je uzavretá momentom doručenia potvrdenia o úspešnej rezervácií tréningu. Pre prihlásenie sa na tréningy je registrácia povinná. Každý tréning má obmedzený počet členov, ktorý je vopred zverejnený v rozvrhu na stránke www.skills.sk v sekcii Tréningy.

4.3 SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu)  je oprávnený zrušiť používateľské konto užívateľa v prípade, ak člen porušil VOP, akýmkoľvek spôsobom narušil bezproblémové technické fungovanie portálu, či obchodnej činnosti SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu) a/alebo jeho obchodných partnerov, akýmkoľvek spôsobom zneužil obsah portálu a v prípade neoprávneného rozširovania obsahu portálu, ako aj v prípade neaktívneho SKILL účtu (t.j. účet, ktorý sa neprihlási do systému viac ako 24 mesiacov)..

4.4 Každý Člen má právo o zrušenie registrácie na webovom sídle www.skills.sk. Zrušenie registrácie zabezpečí SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu) po prijatej žiadosti od člena. Žiadosť je možné doručiť ústnou výzvou osobne v telocvični SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu) , písomne na platnú adresu SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu), telefonicky alebo emailom podľa platných kontaktných údajov uvedených na webovom sídle www.skills.sk.

4.5 Každý tréning má uvedenú cenu, za akú je možné sa na tréning prihlasovať. Člen platí formou kreditov, ktoré si kupuje online platbou prostredníctvom bankového prevodu v prospech účtu SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu).

4.6. Kredity pripísané do systému ku konkrétnemu užívateľovi (SKILL účtu) budú po 3 mesiacoch od pripísania do systému automaticky zmazané (ak nebudú spotrebované).  

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY

Kto môže navštevovať telocvičňu SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu):

5.1 Tréningy organizované spoločnosťami SKILL COMPANY a SKILL LAB sú určené pre širokú verejnosť. V telocvičniach Skill LAB sa vyučujú rôzne študijné programy, ktoré sú vhodné pre deti, mládež i dospelých.

5.2 Podmienkou navštevovania tréningov v telocvični je dobrý zdravotný stav. Preto pred zahájením tréningového procesu odporúčame navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav je nutné oznámiť trénerovi. Ak sa tak neurobí, telesné aktivity sa vykonávajú na vlastnú zodpovednosť, t.j. v prípade  poškodenia zdravia plnoletá osoba plne zodpovedá za svoje zdravie a u neplnoletých osôb v uvedenom prípade za poškodenie zdravia plne zodpovedá zákonný zástupca.

5.3 Tréningy v telocvični Skill LAB môžu absolvovať aj ľudia, ktorí dostávajú odporúčania od lekárov na rehabilitačné programy, ktoré v telocvični vykonávame. Ide o cvičenia pre ľudí s problémami kolenného kĺbu (úrazy, pred a pooperačné stavy).

5.4 Člen vyhlasuje, že objednaním Služby (prihlásením sa na tréning) stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Toto vyhlásenie je v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z..

BEZPEČNOSŤ PRI AKROBATICKÝCH TRÉNINGOCH V TELOCVIČNIACH SKILL LAB

5.5 Tréningy v telocvični Skill LAB svojim charakterom môžu vyzerať nebezpečne. Ide o rôzne pohybové prvky ako saltá, premety, preskoky a iné, ktoré mládež považuje za mimoriadne atraktívne i motivujúce zároveň.

5.6 Mnohí rodičia sa môžu domnievať, že ide o nebezpečné činnosti, ktoré ohrozujú zdravotný stav ich dieťaťa. Rodičia i naši žiaci by mali vedieť, že nie je možné tieto atraktívne činnosti vykonávať bez predchádzajúcej systematickej fyzickej prípravy. Našich žiakov "drilujeme" náročnou rozcvičkou, ktorá im pomáha nadobudnúť taký stav fyzickej kondície, pri ktorej sa tieto akrobatické prvky dajú bezpečne vykonávať. Vzhľadom k niekoľkoročnej histórii vedenia takýchto akrobatických tréningov (od roku 2005) zameraných výlučne na tieto druhy športov (Parkour, Freerun,Workout, iné) by ste mali vedieť nasledovné fakty:

úrazy na tréningoch sú veľmi zriedkavé  (takmer nikdy sa nestávajú začiatočníkom) a tréningový proces je modelovaný tak, aby mládež systematicky pripravovala svoje telo na vysoký stav fyzickej zdatnosti, bez ktorej nie je možné akrobatické prvky vykonávať bezpečným spôsobom (tvrdá 40 minútová rozcvička a veľmi časté odporúčania na domáce cvičenia pre jednotlivcov, ktorí majú nepostačujúcu fyzickú zdatnosť (slabý chrbát, alebo iné časti tela, skrátené svaly, prípadne ploché nohy atď.).

5.7 Úrazy sa vyskytujú len v dvoch prípadoch:

 1. pri preceňovaní svojich schopností (u skúsených cvičencov), a
 2. pri nedisciplinovanom správaní (neposlúchnutie trénera alebo skúšanie pohybových prvkov za chrbtom trénera, ktorý o tom nevie).

Nakoľko sú tréneri inštruovaní, aby dokázali odhaliť fyzickú zdatnosť cvičencov, k úrazom v trénerovej prítomnosti pri nácviku nových akrobatických prvkov nedochádza. Za predpokladu, že cvičenec počúva trénerove inštrukcie (alebo jeho asistenta), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostných pokynov, sa cvičencovi nemôže nič stať a nikdy sa ani doteraz nestalo.

Ak sa cvičenec správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera (alebo jeho asistenta), svojvoľne skúša nové prvky bez toho, aby dostal riadnu bezpečnostnú zábranu (dopomoc) nie je možné zo strany SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu)  preberať zodpovednosť za úrazy spôsobené v telocvični.

5.8 Treba dodať, že mladí ľudia, ktorí už dosiahli istý stupeň fyzickej zdatnosti, sa radi so svojimi priateľmi stretávajú vonku a trénujú samostatne bez dozoru, mimo telocvične Skill LAB. Za ich bezpečnosť mimo tréningového procesu nie je možné zodpovedať ani preberať akúkoľvek zodpovednosť.

5.9 Častejším javom je situácia, kedy cvičenec zraní trénera úderom paže alebo inej časti tela. Ide o situácie, kedy cvičenec od trénera dostáva dopomoc (napr. pri saltách do penovej jamy alebo na žinenku) a cvičenec robí pohyby, ktoré by robiť nemal. Preto sú ľahké zranenia (rozbitý nos a pod.) jedného trénera častejšie ako zranenia všetkých cvičencov, ktorí navštevujú tréningy za celú dobu histórie tréningov, ktoré vykonávame od roku 2005.

NAJČASTEJŠIE ÚRAZY NA TRÉNINGU

5.10 Bezpečnostné pokyny sú súčasťou každého tréningu. Postupovanie podľa týchto pokynov je veľmi dôležité v záujme zdravia každého cvičenca. Najčastejšie úrazy, ku ktorým dochádza na akrobatických tréningoch, sú náraz brady alebo líca do kolena pri dopade zo salta vpred, vytknutý členok pri nespevnených (uvoľnených) dopadoch na žinenku, modriny alebo škrabance z pádov alebo ľahkého zápasenia (vo dvojici na rozcvičke), narazená päta pri zlom dopade mimo žinenku.

Zodpovednosť SKILL COMPANY / SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu) za škodu na vnesených a/alebo odložených veciach

6.1 SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu)  zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach (s výnimkou predmetov uvedených v bode 6.2.) Člena len za podmienky, že tieto veci boli Členom uložené do poskytnutej skrinky a táto bola riadne uzamknutá zámkom a Člen kľúč od zámku riadne uschoval.

6.2 Skrinka nie je určená k odkladaniu klenotov, peňažnej hotovosti, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností. 

6.3 SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu) zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach v zmysle § 433 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

6.4 Právo na náhradu škody musí byť Členom uplatnené u SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu)  bez zbytočných odkladov. Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Člen nemôže odstúpiť od zmluvy (prihláseného tréningu), a to v súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z.., nakoľko ide o poskytnutie služby, s poskytnutím ktorej sa začalo s výslovným súhlasom Člena.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením problému poskytovanej služby, výmenou služby (tréningu) za inú alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. Reklamáciou nie je žiadosť o vrátenie zrealizovanej platby (kreditov). Vrátenie peňazí sa realizuje vždy 10. deň nasledujúceho mesiaca od schválenia reklamácie. 

Reklamáciu služby je nutné nahlásiť na emailovú adresu dominik.krchnavy@gmail.com. Náš pracovník vás bude ihneď kontaktovať a problém sa budeme snažiť vyriešiť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy či VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

8.2 Nad činnosťou Prevádzkovateľa je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava.

8.3 Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s VOP alebo zmluvou, vrátane sporov z dodávok tovaru, budú prejednávať a rozhodovať súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

8.4. Okrem toho existuje v takomto prípade možnosť využiť Alternatívne riešenie sporov. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, že je Člen nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s Prevádzkovateľom bol bezvýsledný, Člen má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

8.5. VOP sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu) . SKILL COMPANY/SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje Člen do právneho vzťahu)  si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia zmluvy. Vykonaním registrácie ako aj zaslaním objednávky a udelením súhlasu so znením VOP na www.skills.sk pri ukončení procesu objednávania člen potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o tom, že nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať podľa zodpovednej osoby v sekcii KONTAKT.

Vedenie projektu:

PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD. 
Spolu-zakladateľ a riaditeľ Skill LAB-u
0904 140 305

Informácie o spoločnosti: 

 1. SkillCompany, s.r.o.  
  Hraničná 18 
  821 05 Bratislava 
  IČO: 42255864
  DIČ: 2023336986 
  IČDPH: SK2023336986
 2. IBAN Tatra Banka: SK2411000000002944019330

Skill LAB, s. r. o. 
Hraničná 18
82105 Bratislava
IČO: 50994417
DIČ: 2120560849

 • účet Bratislava: SK93 1100 0000 0029 4004 2058
 • účet Nitra: SK27 1100 0000 0029 4804 2060

Sociálne siete: 

Facebook: https://www.facebook.com/Skills.sk 
Instagram: https://www.instagram.com/skill_lab

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.