Informácie o spracovaní osobných údajov

podľa článku 13 GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.04.2016 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

V tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje na marketingové účely, ako spracúvame Vaše osobné údaje pomocou služby Google Analytics a informácie o možnom zverejnení Vašej podobizne (fotografia, video) na našich stránkach a na sociálnych sieťach za účelom marketingu.

Na úvod vám chceme vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov (OÚ) na marketingové účely

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je informovať Vás emailom o novinkách týkajúcich sa diania v Skill Lab telocvičniach. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky, materiály zdarma a praktické informácie z oblastí, ktorým sa v Skill Labe venujeme.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o týkajúce sa spracovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby (Vás). Prevádzkovateľom je  spoločnosť SKILL COMPANY, s.r.o. so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 50994417 zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 75881/B, (ďalej aj ako len „SKILL COMPANY“).

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou ste Vy, pretože Vaše osobné údaje spoločnosť SKILL COMPANY spracúva.

  1. Práva Dotknutej osoby (článok 12 a nasl. GDPR)
  2. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledovné práva:

1. Právo na prístup k informáciám o spracúvaní vašich osobných údajov:Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

2. Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

3. Právo na opravu. V prípade, že sú Vaše osobné údaje v našom systéme neaktuálne alebo nepresné, prosíme Vás, aby ste nás o tom informovali a my osobné údaje opravíme.

4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý). V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože v niektorých prípadoch máme povinnosť alebo oprávnený záujem si osobné údaje ponechať.

5. Právo na obmedzenie spracovania, ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracovávali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

6. Právo na prenositeľnosť údajov, ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

7. Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie: Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracovávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

8. Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené: Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti buď emailom na vyššie spomenutej emailovej adrese alebo písomne na adrese sídla spoločnosti. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

9. Za aký čas môžete očakávať odpoveď: Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O prípadnom predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

10. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: V prípade podozrenia na neoprávnené použitie vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť SKILL COMPANY spracúva, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na marketingové účely, spoločnosť SKILL COMPANY spracúva Vaše meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Pri registrácii Vás požiadame aj o súhlas so spracovaním a zverejnením Vašej podobizne, teda fotografií alebo videozáznamov, na ktorých ste. V takom prípade sa jedná o súhlas so zverejnením takýchto fotografií alebo videí na webových stránkach a na profiloch sociálnych sietí spoločnosti SKILL COMPANY. Tento súhlas udeľujete a môžete odobrať samostatne.

Zdroje osobných údajov

Vaše osobné údaje (i) sú uvedené na zmluvách, ktoré sme s Vami uzavreli, alebo (ii) ste ich vyplnili vo formulári na webovej stránke, prípadne (iii) ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo (iv) sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli buď priamo v zmluve, alebo prostredníctvom formulára na našej webovej stránke, telefonicky alebo iným vierohodným spôsobom (napr. listom alebo e-mailom). Súhlas, ktorý ste nám poskytli na marketingové účely, je dobrovoľný a jeho poskytnutie nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou. Spoločnosť SKILL COMPANY nemôže podmieňovať zmluvné plnenie udelením tohto súhlasu.

Účel spracovania

Spoločnosť SKILL COMPANY spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce marketingové účely:

  1. zasielanie newsletterov obchodnej a neobchodnej povahy prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré môžu obsahovať reklamné a iné ponuky, odkazy na webové stránky spoločnosti SKILL COMPANY alebo iné informácie;
  2. zasielanie listinných správ, informácií, ponúk a katalógov;
  3. kontaktovanie prostredníctvom telefónu s obchodnými alebo inými ponukami alebo neobchodnými informáciami alebo otázkami;
  4. kontaktovanie prostredníctvom SMS správ;
  5. spotrebiteľské súťaže;
  6. prieskumy spokojnosti a iné zákaznícke prieskumy;
  7. evidencia osobných údajov v informačných systémoch spoločnosti SKILL COMPANY.

Spôsob spracúvania osobných údajov

Spoločnosť SKILL COMPANY spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov, ktoré prevádzkuje sama alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov (Google LLC).

Právny základ: Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príjemcovia

Spoločnosť SKILL COMPANY spracúva Vaše osobné údaje pre vlastné účely. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame.

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom cloudových služieb poskytovaných v rámci aplikácie G Suite pri ich internom využívaní. Cloudové služby G Suite prevádzkuje spoločnosť Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (https://www.google.com/intl/cs/contact/).

Príjemcami Vašich osobných údajov sú aj osoby, ktoré vykonávajú služby pre spoločnosť SKILL COMPANY (tréneri, inštruktori, lektori, personál telocvične, administratívni pracovníci, vývojári a pod.). Vaše osobné údaje môžeme s Vašim súhlasom poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Vaše osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 15 rokov od udelenia Vášho súhlasu alebo do jeho odvolania. Po uplynutí tejto doby alebo pri odvolaní Vášho súhlasu Vaše osobné údaje vymažeme (okrem prípadu, ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je súhlas). Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti Vášho súhlasu na ďalších 15 rokov.

Profilovanie: Spoločnosť SKILL COMPANY v súčasnosti nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie. Môžeme Vám zasielať ponuky, ktoré sú špeciálne určené pre Vás na základe informácií a osobných údajov, ktoré sme od Vás získali.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Vaše osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb G Suite, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

V týchto prípadoch sú cezhraničné prenosy a spracovávanie Vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov/.

Prevádzkovateľ G Suite okrem toho aktualizoval svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečil ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi. Štandardné zmluvné doložky spoločnosti Google LLC sú v súlade s príslušnými rozhodnutiami Európskej komisie.

Spôsob uplatnenia práv a poučenia

Svoje práva a požiadavky môžete uplatniť elektronickou poštou na adresu info@skills alebo písomne na adresu SKILL COMPANY s.r.o., Hraničná 18, 82105 Bratislava. V prípade, ak svoju žiadosť, námietku, stanovisko alebo odvolanie súhlasu doručíte inak ako listom s Vašim podpisom, môžeme od Vás požadovať dodatočné dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, inak nebudeme musieť Vašej požiadavke vyhovieť. Vašej žiadosti nemusíme vyhovieť ani v prípadoch, ktoré upravujú právne predpisy.

Vaše požiadavky budú vybavené najneskôr do jedného mesiaca od ich doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, ak ide o odôvodnený prípad a s ohľadom na komplexnosť a počet požiadaviek. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať.

Informácie, potvrdenia a oznámenia Vám budeme poskytovať bezodplatne. V prípade opakovaných žiadostí, alebo žiadostí, ktoré sú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, môžeme od Vás požadovať zaplatenie administratívnych nákladov vynaložených na ich vybavenie, alebo môžeme jej vybavenie odmietnuť.

Zásady spracúvania osobných údajov

(a) Zásada zákonnosti: Osobné údaje spracúvame spravodlivo, transparentne a len na základe zákonného dôvodu (súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej alebo inej fyzickej osoby, plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, oprávnený záujem spoločnosti SKILL COMPANY). Pri spracovávaní nebudeme porušovať práva dotknutej osoby.

(b) Zásada obmedzenia účelu: Osobné údaje môžeme spracúvať len na konkrétny, presne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, inak len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(c) Zásada minimalizácie osobných údajov: Môžeme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo tie, ktoré nám umožňuje spracúvať zákon. Nepotrebné osobné údaje nebudeme spracúvať ani ich vyžadovať. Je zároveň aj na Vás, aby ste nám poskytli len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné potrebné na účel, pre ktorý ich budeme spracúvať a neposkytovali nám nadbytočné údaje (napr. pri vzájomnej komunikácii a pod.).

(d) Zásada správnosti: Spracúvame len správne a aktuálne osobné údaje. Ak sú nami spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné, tak ich opravíme alebo doplníme. Nesprávne osobné údaje vymažeme. Správnosť osobných údajov taktiež závisí aj od Vás, a preto je nevyhnutné, aby ste nám vždy poskytli správne a úplné osobné údaje.

(e) Zásada minimalizácie uchovávania: Osobné údaje budeme spracúvať len po dobu potrebnú na splnenie účelu alebo stanovenú právnym predpisom. Dlhšie ich budeme spracúvať len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(f) Zásada integrity a dôveryhodnosti: Osobné údaje ochránime pred stratou, náhodným vymazaním, poškodením, odcudzením alebo zničením. Zabezpečíme, aby nedochádzalo k nezákonnému spracúvaniu osobných údajov. Bezpečnosť osobných údajov je dôležitá a zabezpečujeme ju prostredníctvom štandardných primeraných technických a iných opatrení.

(g) Zásada zodpovednosti: Zodpovedáme za bezpečnosť a ochranu osobných údajov Vám a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený preskúmavať spracúvanie osobných údajov v rámci konania o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov detí

V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, a poskytli ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodenia ako jeden z osobných údajov za účelom overenia Vášho veku.

Iné informácie

Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní. Tieto pravidlá budú pravidelne aktualizované a zverejnené na webových sídlach spoločnosti SKILL COMPANY. Pravidlá nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.