TÝMITO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI SA RIADIA PRÁVNE VZŤAHY MEDZI SPOLOČNOSŤOU SKUPINY SKILL – LAB A KAŽDOU OSOBOU, KTORÁ SI OBJEDNÁ SLUŽBY POSKYTOVANÉ NIEKTOROU SPOLOČNOSŤOU ZO SKUPINY SKILL – LAB:

Všeobecné obchodné podmienky internetového portálu www.skills.sk (ďalej aj ako len „VOP“)

Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam: Prevádzkovateľom portálu www.skills.sk sú spoločnosti:

 1. SKILL LAB Nitra, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 46 350 632, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 75881/B, (ďalej aj ako len „SKILL LAB NITRA“)
 2. Skill LAB Bratislava, s.r.o., sídlo Hraničná 18, 82105 Bratislava, IČO: 50 994 417, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 121099/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB BRATISLAVA“)
 3. Skill LAB Poprad, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 52 525 651, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 139660/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB POPRAD“)
 4. Skill LAB Košice, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 52 537 145, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 140150/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB KOŠICE“)
 5.  Skill LAB Piešťany, s. r. o., so sídlom Levická 5, 94901 Nitra, IČO: 55082220, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 59049/N, (ďalej aj ako len „SKILL LAB PIEŠŤANY“)
 6. Skill LAB HC&GA, s. r. o., so sídlom Levická 5, 94901 Nitra, IČO: 55079946, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 59145/N, (ďalej aj ako len „SKILL LAB HC&GA“)
 7. Skill LAB Pro Bratislava, s.r.o., sídlo Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 55 046 118, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 165060/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB PRO BA“)
 8. Skill LAB Basic Bratislava, s.r.o., sídlo Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 55 046 321, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 165621/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB BASIC BA“)
 9. Skill LAB Spk Bratislava, s.r.o., sídlo Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 55 044 921, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 165059/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB SPK BA“)
 10. Skill LAB Pro Nitra, s. r. o., sídlo Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 55 053 092, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 166664/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB PRO NR“)
 11. Skill LAB Basic Nitra, s. r. o., sídlo Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 55 048 536, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 165118/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB BASIC NR“)
 12. Skill LAB Spk Nitra, s. r. o., sídlo Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 55 046 894, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 166176/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB SPK NR“)
 13. Skill LAB Pro Poprad, s. r. o., sídlo Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 55 059 554, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 165309/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB PRO PP“)
 14. Skill LAB Basic Poprad, s. r. o., sídlo Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 55 061 664, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 166162/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB BASIC PP“)
 15. Skill LAB Spk Poprad, s. r. o., sídlo Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 55 062 369, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 165374/B (ďalej aj ako len „SKILL LAB SPK PP“)

 • Spoločnosti SKILL LAB BRATISLAVA, SKILL LAB PRO BA, SKILL LAB BASIC BA a SKILL LAB SPK BA prevádzkujú telocvičňu v Bratislave (Hrobákova 2467/11, 851 02 Petržalka, Bratislava).
 • Spoločnosť SKILL LAB NITRA, SKILL LAB PRO NR, SKILL LAB BASIC NR, SKILL LAB SPK NR prevádzkuje telocvičňu v Nitre (Levická 252/5, 949 01 Nitra-Chrenová).
 • Spoločnosť Skill LAB POPRAD, SKILL LAB PRO PP, SKILL LAB BASIC PP a SKILL LAB SPK PP prevádzkuje telocvičňu v Poprade (Dlhé Hony 3522/2058 01 Poprad).
 • Spoločnosť Skill LAB KOŠICE prevádzkuje telocvičňu v Košiciach (Čordákova 1222/50 040 11 Košice).
 • Spoločnosť Skill LAB PIEŠŤANY prevádzkuje telocvičňu v Piešťanoch (E. F. Scherera 2-8, 921 01 Piešťany).
 • Spoločnosť Skill LAB HC&GA prevádzkuje telocvičňu v Hlohovci a Galante (Koperníkova 1388/24, 920 01 Hlohovec, Kpt. Nálepku 737/33, 924 01 Galanta).

Všetky spoločnosti sa spolu označujú tiež ako spoločnosti skupiny Skill – LAB

Bankové spojenia pre jednotlivé obchodné spoločnosti prevádzkujúce telocvične:

 1. Telocvičňa v Bratislave – SKILL LAB BRATISLAVA – účet: SK93 1100 0000 0029 4004 2058
 2. Telocvičňa v Bratislave – SKILL LAB SPK BA – účet: SK86 1100 0000 0029 4314 1043
 3. Telocvičňa v Bratislave – SKILL LAB BASIC BA- účet: SK50 1100 0000 0029 4914 1044
 4. Telocvičňa v Bratislave – SKILL LAB PRO BA- účet: SK93 1100 0000 0029 4214 1041
 5. Telocvičňa v Nitre – SKILL LAB NITRA – účet: SK24 1100 0000 0029 4401 9330
 6. Telocvičňa v Nitre – SKILL LAB SPK NR – účet: SK58 1100 0000 0029 4014 2016
 7. Telocvičňa v Nitre – SKILL LAB BASIC NR – účet: SK79 1100 0000 0029 4414 1045
 8. Telocvičňa v Nitre – SKILL LAB PRO NR – účet: SK92 1100 0000 0029 4214 3290
 9. Telocvičňa v Poprade – SKILL LAB POPRAD – účet: SK09 1100 0000 0029 4607 4448
 10. Telocvičňa v Poprade – SKILL LAB SPK PP – účet: SK57 1100 0000 0029 4814 1042
 11. Telocvičňa v Poprade – SKILL LAB BASIC PP – účet: SK82 1100 0000 0029 4914 2020
 12. Telocvičňa v Poprade – SKILL LAB PRO PP – účet: SK72 1100 0000 0029 4514 1047
 13. Telocvičňa v Košiciach – SKILL LAB KOŠICE – účet: SK26 1100 0000 0029 4907 5710
 14. Telocvičňa v Piešťanoch – SKILL LAB PIEŠŤANY – účet: SK98 1100 0000 0029 4014 0811
 15. Telocvičňa v Hlohovci a Galante – SKILL LAB HC&GA – účet: SK75 1100 0000 0029 4514 0896

Vo všetkých obchodných spoločnostiach v rámci skupiny SKILL LAB je možné platiť za služby bankovým prevodom alebo kartou prostredníctvom platobnej brány.

ZODPOVEDNOSŤ A KONTAKTY:

Podľa toho, ktorú spoločnosť si vyberáte na poskytnutie služby, Vám vznikajú práva a povinnosti voči tej ktorej spoločnosti (najmä zodpovednosť za škodu na vnesených a odložených veciach, reklamácie, právo na odstúpenie od zmluvy a iné). Jednotlivé spoločnosti skupiny SKILL-LAB nenesú spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti s poskytnutím služby. Každá spoločnosť skupiny SKILL-LAB má svoje zodpovedné osoby (riaditeľov), ktoré riešia všetky otázky súvisiace s poskytovanými službami. Kontaktné údaje na zodpovedné osoby nájdete v sekcii KONTAKT:

 • Bratislava – Dávid Chudý (riaditeľ)
 • Nitra – Martin Šimora (riaditeľ)
 • Poprad – Tomáš Maník (riaditeľ)
 • Košice – Silvia Kandrová (riaditeľka)
 • Piešťany – Martin Šimora (riaditeľ)
 • Hlohovec – Martin Šimora (riaditeľ)
 • Galanta – Martin Šimora (riaditeľ)

Reklamácie ohľadom fakturácie a služieb poskytnutých všetkými spoločnosťami SKILL-LAB rieši táto kontaktná osoba:

Meno, priezvisko: Eva Lisoňová
E-mail: uctovnictvo@skills.sk

ČLENSTVO

Zákazníkom sa stáva každá osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, a to vyplnením a odoslaním on-line registračného formulára prostredníctvom tohto portálu www.skills.sk. V prípade, že osoba nedosiahla vekovú hranicu 18 rokov, záujem o služby potvrdzuje jeho zákonný zástupca.

Portál www.skills.sk je internetová stránka, prostredníctvom ktorej je možné objednať služby v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

Služby pozostávajú z rôznych tréningov (v podobe kurzu a kreditového tréningu) organizovaných spoločnosťami skupiny SKILL-LAB ako prevádzkovateľmi tohoto portálu podľa konkrétnej ponuky uverejnenej na portáli www.skills.sk.

NIEČO O SPOLOČNOSTIACH SKILL-LAB

Skupina Skill Lab je dobrovoľné, nepolitické, nenáboženské zoskupenie rôznych obchodných spoločností, zamerané na prehlbovanie vzťahu detí, mládeže a dospelých k zdravému a aktívnemu životnému štýlu, vyššej fyzickej zdatnosti a schopnosti naplniť svoj potenciál tak, aby každý mal pocit naplňujúceho života.

Spoločnosti skupiny SKILL-LAB svojou činnosťou podporujú rozvoj športov LeParkour, Freerun, Workout, Movementu, akrobaciu a podobné formy športov na Slovensku. Tieto športy majú pozitívny dopad na zdravie, kondíciu a charakterové vlastnosti ľudí, ktorí sa do trénovania týchto športov zapájajú.

Spoločnosti skupiny SKILL-LAB pomáhajú všetkým ľuďom bez rozdielu uvedomiť si, že tak ako v našich športoch, ani v reálnom živote neexistujú žiadne skratky.

Spoločnosti skupiny SKILL-LAB pomáhajú ľuďom rozvíjať schopnosti v duchu hesla: “staň sa lepšou verziou samého seba”.

Spoločnosti skupiny SKILL-LAB poskytujú jednotlivcom a organizáciám podrobné informácie o týchto športoch a o podmienkach, kde sa tieto športy dajú vykonávať. Spoločnosti tiež organizujú stretnutia, tréningy a zrazy zamerané na spoločné trénovanie a propagáciu športov LeParkour, Freerun, Workout, Movement, akrobacia a podobné formy športov, kde je potrebná práca s vlastnou hmotnosťou. Rozvíjajú tiež spoluprácu s inými športovými klubmi a združeniami na Slovensku aj v zahraničí za účelom výmeny skúseností a dosahovania spoločných cieľov.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

2.1 Tieto VOP upravujú vzťahy medzi spoločnosťou skupiny SKILL-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) ako poskytovateľom služieb a zákazníkom, ktorý v súlade s týmto VOP si objedná službu prostredníctvom portálu www.skills.sk.

Právne vzťahy medzi spoločnosťou skupiny SKILL-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) a zákazníkom vznikajúce pri poskytnutí služby, jej riadnom dodaní, či uplatňovaní zodpovednostných práv v závislosti od ich obsahu sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Zákazník registráciou a objednaním služby prejavuje súhlas a potvrdzuje oboznámenie sa s týmito VOP odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním registračného formulára na portáli www.skills.sk. Zákazník odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že bol oboznámený okrem iného aj s tým, že s jeho odoslaním sa zaväzuje zaplatiť cenu objednanej služby.

2.2 Zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva medzi spoločnosťou skupiny SKILL-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) a zákazníkom. Predmetom Zmluvy uzavretej podľa týchto VOP je poskytnutie Služieb ponúkaných na portáli www.skills.sk.

2.3 Ustanovenia zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tento zákazník nie je nositeľom práv spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov, zodpovednostné práva a právne vzťahy z toho vyplývajúce sa riadia v tomto prípade ustanoveniami Obchodného zákonníka.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Informácie o spracovaní osobných údajov sme pre Vás spracovali v dokumente “Informácie o spracovaní osobných údajov pre dotknutú osobu”.

UZAVRETIE ZMLUVY

4.1 Pre objednanie služby vyplní zákazník registračný formulár nachádzajúci sa na portáli www.skills.sk. Bez vyplnenia registračného formulára a uvedenia v ňom vyžadovaných údajov nie je možné uzavretie zmluvy. Uvedenie údajov je nevyhnutné pre riadne uzatvorenie zmluvy a následné poskytnutie služby.

4.2 Zákazník si objednáva služby prostredníctvom elektronického prihlasovacieho systému zverejneného na portáli www.skills.sk. Zmluva je uzavretá momentom doručenia potvrdenia o úspešnej rezervácií tréningu. Pre prihlásenie sa na tréningy je registrácia povinná. Každý tréning má obmedzený počet členov, ktorý je vopred zverejnený v rozvrhu na stránke www.skills.sk v sekcii Tréningy.

4.3 Spoločnosť skupiny SKILL-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) je oprávnená zrušiť používateľské konto užívateľa v prípade, ak zákazník porušil VOP, akýmkoľvek spôsobom narušil bezproblémové technické fungovanie portálu, či obchodnej činnosti niektorej zo spoločností SKILL-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) a/alebo jeho obchodných partnerov, akýmkoľvek spôsobom zneužil obsah portálu a v prípade neoprávneného rozširovania obsahu portálu, ako aj v prípade neaktívneho SKILL účtu (t.j. účet, ktorý sa neprihlási do systému viac ako 24 mesiacov).

4.4 Každý zákazník má právo na zrušenie registrácie na webovom sídle www.skills.sk. Zrušenie registrácie zabezpečí spoločnosť skupiny SKILL-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) po prijatej žiadosti od zákazníka. Žiadosť je možné doručiť ústnou výzvou osobne v telocvični SKILL LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu), písomne na adresu sídla spoločnosti skupiny SKILL-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu), telefonicky alebo emailom podľa aktuálnych kontaktných údajov uvedených na webovom sídle www.skills.sk.

4.5 Každý tréning má uvedenú cenu, za akú je možné sa na tréning prihlasovať. Spoločnosti skupiny Skill LAB ponúkajú tréningy v podobe kreditového tréningu a kurzu.

4.6 Kreditové tréningy sú určené len pre mládež a dospelých od 15 rokov vyššie. Za kreditový tréning platí zákazník formou kreditov, ktoré si kupuje online platbou prostredníctvom bankového prevodu alebo kreditnou kartou (CardPay) v prospech účtu spoločnosti skupiny SKILL-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu). Kredity pripísané do systému ku konkrétnemu zákazníkovi (SKILL účtu) budú po 12 mesiacoch od pripísania do systému automaticky zmazané (ak nebudú spotrebované).

4.7 Tréning vo forme kurzu si zákazník rezervovať iba cez náš rezervačný on-line systém na www.skills.sk. Tréning vo forme kurzu platí zákazník kartou pri rezervácií.

4.8 Stornovanie rezervácie tréningu:

Zákazník je oprávnený zrušiť rezerváciu kreditového tréningu najneskôr do 12 hodín pred jeho začatím, a to bez poplatku. Neskoršie zrušenie rezervácie kreditového tréningu nie je možné.

Spoločnosti skupiny Skill – LAB neumožňujú zákazníkovi vrátiť zakúpený kurz z dôvodov, ktoré neboli zapríčinené konaním spoločnosti skupiny Skill – LAB. To nevylučuje právo zákazníka odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedenej ďalej alebo reklamovať službu – tréning v podobe kurzu z dôvodu, že poskytovaná služba nemá vlastnosti prezentované spoločnosťou skupiny Skill- LAB, prípadne má iné vady a nedostatky.

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY

Kto môže navštevovať telocvičňu Skill LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu):

5.1 Tréningy poskytované spoločnosťami skupiny SKILL-LAB sú určené pre širokú verejnosť. V telocvičniach Skill LAB sa vyučujú rôzne študijné programy, ktoré sú vhodné pre deti, mládež i dospelých.

5.2 Podmienkou navštevovania tréningov v telocvični je dobrý zdravotný stav. Preto pred zahájením tréningového procesu odporúčame navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav je nutné oznámiť trénerovi. Ak sa tak neurobí, telesné aktivity sa vykonávajú na vlastnú zodpovednosť, t.j. v prípade poškodenia zdravia plnoletá osoba plne zodpovedá za svoje zdravie a u neplnoletých osôb v uvedenom prípade za poškodenie zdravia plne zodpovedá zákonný zástupca.

5.3 Tréningy v telocvični Skill LAB môžu absolvovať aj ľudia, ktorí dostávajú odporúčania od lekárov na rehabilitačné programy, ktoré v telocvični vykonávame. Ide o cvičenia pre ľudí s problémami kolenného kĺbu (úrazy, pred a pooperačné stavy).

5.4 Zákazník je v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby (prihlásením sa na tréning) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

BEZPEČNOSŤ PRI AKROBATICKÝCH TRÉNINGOCH V TELOCVIČNIACH SKILL LAB

5.5 Tréningy v telocvični Skill LAB svojim charakterom môžu vyzerať nebezpečne. Ide o rôzne pohybové prvky ako saltá, premety, preskoky a iné, ktoré mládež považuje za mimoriadne atraktívne i motivujúce zároveň.

5.6 Mnohí rodičia sa môžu domnievať, že ide o nebezpečné činnosti, ktoré ohrozujú zdravotný stav ich dieťaťa. Rodičia i naši žiaci by mali vedieť, že nie je možné tieto atraktívne činnosti vykonávať bez predchádzajúcej systematickej fyzickej prípravy. Našich žiakov “drilujeme” náročnou rozcvičkou, ktorá im pomáha nadobudnúť taký stav fyzickej kondície, pri ktorej sa tieto akrobatické prvky dajú bezpečne vykonávať. Vzhľadom k niekoľkoročnej histórii vedenia takýchto akrobatických tréningov (od roku 2004) zameraných výlučne na tieto druhy športov (Parkour, Freerun,Workout, iné) by ste mali vedieť nasledovné fakty:

Úrazy na tréningoch sú veľmi zriedkavé  (takmer nikdy sa nestávajú začiatočníkom) a tréningový proces je modelovaný tak, aby mládež systematicky pripravovala svoje telo na vysoký stav fyzickej zdatnosti, bez ktorej nie je možné akrobatické prvky vykonávať bezpečným spôsobom (tvrdá 40 minútová rozcvička a veľmi časté odporúčania na domáce cvičenia pre jednotlivcov, ktorí majú nepostačujúcu fyzickú zdatnosť (slabý chrbát, alebo iné časti tela, skrátené svaly, prípadne ploché nohy atď.).

5.7 Úrazy sa vyskytujú len v dvoch prípadoch:

 1. pri preceňovaní svojich schopností (u skúsených cvičencov), a
 2. pri nedisciplinovanom správaní (neposlúchnutie trénera alebo skúšanie pohybových prvkov za chrbtom trénera, ktorý o tom nevie).

Nakoľko sú tréneri inštruovaní, aby dokázali odhaliť fyzickú zdatnosť cvičencov, k úrazom v trénerovej prítomnosti pri nácviku nových akrobatických prvkov nedochádza. Za predpokladu, že cvičenec počúva trénerove inštrukcie (alebo jeho asistenta), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostných pokynov, sa cvičencovi nemôže nič stať a nikdy sa ani doteraz nestalo.

Ak sa cvičenec správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera (alebo jeho asistenta), svojvoľne skúša nové prvky bez toho, aby dostal riadnu bezpečnostnú zábranu (dopomoc) nie je možné zo strany spoločností Skill-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) preberať zodpovednosť za úrazy spôsobené v telocvični.

5.8 Treba dodať, že mladí ľudia, ktorí už dosiahli istý stupeň fyzickej zdatnosti, sa radi so svojimi priateľmi stretávajú vonku a trénujú samostatne bez dozoru, mimo telocvične Skill LAB. Za ich bezpečnosť mimo tréningového procesu nie je možné zodpovedať ani preberať akúkoľvek zodpovednosť.

5.9 Častejším javom je situácia, kedy cvičenec zraní trénera úderom paže alebo inej časti tela. Ide o situácie, kedy cvičenec od trénera dostáva dopomoc (napr. pri saltách do penovej jamy alebo na žinenku) a cvičenec robí pohyby, ktoré by robiť nemal. Preto sú ľahké zranenia (rozbitý nos a pod.) jedného trénera častejšie ako zranenia všetkých cvičencov, ktorí navštevujú tréningy za celú dobu histórie tréningov, ktoré vykonávame od roku 2004.

NAJČASTEJŠIE ÚRAZY NA TRÉNINGU

5.10 Bezpečnostné pokyny sú súčasťou každého tréningu. Postupovanie podľa týchto pokynov je veľmi dôležité v záujme zdravia každého cvičenca. Najčastejšie úrazy, ku ktorým dochádza na akrobatických tréningoch, sú náraz brady alebo líca do kolena pri dopade zo salta vpred, vytknutý členok pri nespevnených (uvoľnených) dopadoch na žinenku, modriny alebo škrabance z pádov alebo ľahkého zápasenia (vo dvojici na rozcvičke), narazená päta pri zlom dopade mimo žinenku.

Zodpovednosť spoločností skupiny Skill-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) za škodu na vnesených a/alebo odložených veciach.

6.1 Spoločnosti skupiny Skill-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach (s výnimkou predmetov uvedených v bode 6.2.) zákazníka len za podmienky, že tieto veci boli zákazníkom uložené do poskytnutej skrinky a táto bola riadne uzamknutá zámkom a zákazník kľúč od zámku riadne uschoval.

6.2 Skrinka nie je určená k odkladaniu klenotov, peňažnej hotovosti, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností. 

6.3 Spoločnosti skupiny Skill-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach v zmysle § 433 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

6.4 Právo na náhradu škody musí byť zákazníkom uplatnené v spoločnostiach Skill-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) bez zbytočných odkladov. Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

Prevádzkový poriadok telocvične Skill LAB

Každý návštevník našej telocvične si musí prečítať prevádzkový poriadok, aby predišiel možnému nevhodnému správaniu v priestoroch našich telocviční. Prevádzkový poriadok telocvične nájdete v tomto odkaze: prevádzkový poriadok.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A TRANSAKČNÉ POPLATKY

• Zákazník – spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou zo skupiny Skill – LAB do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. V tomto prípade je spotrebiteľ povinný v posledný deň lehoty oznámiť toto odstúpenie osobne spoločnosti skupiny Skill – LAB, s ktorou uzatvoril zmluvu alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu na adresu spoločnosti skupiny Skill – LAB, s ktorou uzatvoril zmluvu. Na tento účel môže zákazník použiť vzorový formulár Odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený TU. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. Po odstúpení od zmluvy spoločnosť skupiny Skill – LAB vráti zákazníkovi – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je spoločnosť skupiny Skill – LAB povinná vrátiť podľa právnych predpisov najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie zákazníka – spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe zákazníka – spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov).


• Ak zákazník odstúpi od tejto zmluvy a spoločnosť skupiny Skill – LAB poskytla časť služieb, zákazník je povinný uhradiť spoločnosti Skill – LAB iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve.

• Ak zákazník kedykoľvek počas 14 dňovej lehoty od uzatvorenia zmluvy rezervuje prostredníctvom on-line systému niektorú zo služieb, potom rezerváciou služby poskytuje výslovný súhlas s poskytnutím služby a je týmito VOP riadne poučený v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo od zmluvy odstúpiť po úplnom poskytnutí služby. Ak zákazník – spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ je povinný uhradiť spoločnosti skupiny Skill – LAB iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby.


V prípade, že služby spoločnosti skupiny Skill – LAB boli dodané vadne, má zákazník právo uplatniť si nároky z vád bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, najmä pokiaľ služba nebola poskytnutá v dohodnutom čase, v rozsahu, kvalite, množstve. Nároky z vád služby môže zákazník uplatniť osobne v čase prevádzkových hodín v telocvični u zodpovednej osoby alebo písomne formou poštovej zásielky adresovanej na adresu sídla spoločnosti, s ktorou zákazník uzatvoril zmluvu, alebo e-mailom na adrese uvedenej nižšie.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením problému poskytovanej služby, výmenou služby (tréningu) za inú alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. Reklamáciou nie je žiadosť o vrátenie zrealizovanej platby (kreditov). Vrátenie peňazí sa realizuje vždy 10. deň nasledujúceho mesiaca od schválenia reklamácie.


Reklamáciu služby je nutné nahlásiť na emailovú adresu uctovnictvo@skills.sk. Náš pracovník vás bude ihneď kontaktovať a problém sa budeme snažiť vyriešiť.

Kamerový systém

1.Zákazníci berú na vedomie, že priestory telocviční sú monitorované kamerovým systémom na zabezpečenie:

 • ochrany zdravia a majetku Prevádzkovateľa, jeho zamestnancov a zákazníkov;
 • uplatňovania, preukazovania právnych nárokov Prevádzkovateľa, jeho zamestnancov a zákazníkov.

1.1    Rozsah kontrolného mechanizmu

1.1.1 Spoločnosti SKILL-LAB zaviedla kontrolný mechanizmus, a to kamerový systém. Tento predstavuje technické zariadenie – monitorovacie zariadenie, pozostávajúce z počtu 3 kamier umiestnených v priestoroch Skill LAB telocvične, a to vstupnej haly – recepcie, spoločných priestorov: gymnastickej a workout zóny nachádzajúcich sa na adrese sídla/prevádzky, ďalej záznamového zariadenia, monitoru a iných technických súčastí potrebných k tvorbe záznamu.

1.1.2 Monitorovaný priestor je pre klientov prístupný a nachádza sa výlučne v priestore, kde majú spoločnosti SKILL-LAB adresu sídla/prevádzky, a ktorý sa nachádza v zornom poli optiky snímacieho zariadenia – kamery. Monitorované priestranstvo je riadne označené upozornením o monitorovaní kamerovým systémom na viditeľnom mieste.

1.1.3 Identifikácia monitorovaného priestoru:

Kamera č. 1 –  sníma vstupnú halu – recepciu;

Kamera č. 2 – sníma gymnastickú zónu;

Kamera č. 3 –  sníma workout zónu;


1.2    Spôsob uskutočnenia kontrolného mechanizmu

1.2.1 Spoločnosti SKILL-LAB týmto informujú svojich klientov, ktorí sú činní v priestoroch, ktoré sú monitorované vyššie uvedeným kamerovým systémom, o jeho prevádzkovaní, o účele a spôsobe jeho uskutočňovania. V prípade akýchkoľvek otázok je klient oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa s požiadavkou na vysvetlenie.

1.2.2 Za účelom nepretržitej ochrany majetku spoločnosti SKILL-LAB, a to najmä, avšak nie výlučne, za účelom odvrátenia krádeží, poškodenia či zničenia predmetov vyššej hodnoty nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore, je v týchto priestoroch nainštalovaný kamerový systém so záznamovým zariadením.

1.2.3 Kamerový systém nie je primárne určený na sledovanie klientov a ich výkonnosti, či kontrolu ich chovania. Hlavný dôvod inštalácie kamerového systému je zvýšená ochrana majetku zamestnávateľa, jeho zamestnancov a zákazníkov.

1.2.4 Náhodne získané informácie o možných majetkových deliktoch zo strany klientov prevádzky, či porušovaní tréningovej disciplíny však budú vyhodnotené v súlade s účelom kamerového systému s vyvodením následkov v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov.

1.2.5 Ovládanie a prístup k záznamom získaných z kamerového systému sú priebežne uskutočňované štatutárnym orgánom zamestnávateľa a/alebo poverenými osobami. Títo sú povinní zachovať mlčanlivosť ohľadne všetkých získaných záznamov a sú oprávnení získané informácie predkladať výlučne štatutárnemu orgánu zamestnávateľa.

Poverenými osobami sú:

 • Dávid Chudý – riaditeľ pobočky (Bratislava)
 • Martin Šimora – riaditeľ pobočiek (Nitra, Hlohovec, Galanta, Pieštany)
 • Tomáš Maník – riaditeľ pobočky (Poprad)
 • Silvia Kandrová – riaditeľ pobočky (Košice)


1.2.6 Ovládanie a prístup k záznamom získaných z kamerového systému zo strany ďalších osôb s výnimkou poverených osôb je vylúčené.

1.2.7 Spoločnosti SKILL-LAB sú povinné dodržiavať všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, či zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré mu v súvislosti s prevádzkovaním kontrolného mechanizmu spočívajúceho v kamerovom systéme vznikli.

1.3    Doba trvania kontrolného mechanizmu

1.3.1 Doba trvania kontrolného mechanizmu je odo dňa 29.1.2019 na neurčito.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy či VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

8.2 Nad činnosťou Prevádzkovateľa je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava.

8.3 Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s VOP alebo zmluvou, vrátane sporov z dodávok tovaru, budú prejednávať a rozhodovať súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

8.4. Okrem toho existuje v takomto prípade možnosť využiť Alternatívne riešenie sporov. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, že je Člen nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s Prevádzkovateľom bol bezvýsledný, Člen má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

8.5. VOP sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle spoločností Skill-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) . Spoločnosti Skill-LAB (podľa toho, s ktorou spoločnosťou vstupuje zákazník do právneho vzťahu) si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia zmluvy. Vykonaním registrácie ako aj zaslaním objednávky a udelením súhlasu so znením VOP na www.skills.sk pri ukončení procesu objednávania člen potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o tom, že nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.


Informácie o spoločnostiach Skill-LAB

Skill LAB Nitra, s.r.o.  (NITRA)

 • Hraničná 18 
 • 821 05 Bratislava 
 • IČO: 46 350 632
 • DIČ: 2023336986 
 • IČDPH: SK2023336986
 • IBAN Tatra Banka: SK24 1100 0000 0029 4401 9330

Skill LAB Pro Nitra, s. r. o.  (NITRA)

 • Hraničná 18 
 • 821 05 Bratislava 
 • IČO: 55 053 092
 • IBAN Tatra Banka: SK92 1100 0000 0029 4214 3290

Skill LAB Basic Nitra, s. r. o. (NITRA)

 • Hraničná 18 
 • 821 05 Bratislava 
 • IČO: 55 048 536
 • DIČ: 2121852227
 • IBAN Tatra Banka: SK79 1100 0000 0029 4414 1045

Skill LAB Spk Nitra, s. r. o. (NITRA)

 • Hraničná 18 
 • 821 05 Bratislava 
 • IČO: 55 046 894
 • IBAN Tatra Banka: SK58 1100 0029 4014 2016

Skill LAB Bratislava, s. r. o. (BRATISLAVA)

 • Hraničná 18
 • 821 05 Bratislava
 • IČO: 50 994 417
 • DIČ: 2120560849
 • IČ DPH: SK2120560849
 • IBAN Tatra Banka: SK93 1100 0000 0029 4004 2058

Skill LAB Basic Bratislava, s. r. o. (BRATISLAVA)

 • Hraničná 18
 • 821 05 Bratislava
 • IČO: 55 046 321
 • DIČ: 2121862105
 • IBAN Tatra Banka: SK50 1100 0000 0029 4914 1044

Skill LAB Pro Bratislava, s. r. o. (BRATISLAVA)

 • Hraničná 18
 • 821 05 Bratislava
 • IČO: 55 046 118
 • DIČ: 2121850214
 • IBAN Tatra Banka: SK93 1100 0000 0029 4214 1041

Skill LAB Spk Bratislava, s. r. o. (BRATISLAVA)

 • Hraničná 18
 • 821 05 Bratislava
 • IČO: 55 044 921
 • DIČ: 2121850159
 • IBAN Tatra Banka: SK86 1100 0000 0029 4314 1043

Skill LAB Poprad, s.r.o. (POPRAD)

 • Hraničná 18
 • 821 05 Bratislava
 • IČO: 52 525 651
 • DIČ: 2121076881
 • IBAN: SK SK09 1100 0000 0029 4607 4448

Skill LAB Pro Poprad, s. r. o (POPRAD)

 • Hraničná 18
 • 821 05 Bratislava
 • IČO: 55 059 554
 • DIČ: 2121856253
 • IBAN: SK72 1100 0000 0029 4514 1047

Skill LAB Basic Poprad, s. r. o (POPRAD)

 • Hraničná 18
 • 821 05 Bratislava
 • IČO: 55 061 664
 • IBAN: SK82 1100 0000 0029 4914 2020

Skill LAB Spk Poprad, s. r. o (POPRAD)

 • Hraničná 18
 • 821 05 Bratislava
 • IČO: 55 062 369
 • DIČ: 2121857320
 • IBAN: SK57 1100 0000 0029 4814 1042

Skill LAB Košice, s.r.o. (KOŠICE)

 • Hraničná 18
 • 821 05 Bratislava
 • IČO: 52 537 145 
 • DIČ: 2121085142
 • IBAN:SK26 1100 0000 0029 4907 5710

Skill LAB Piešťany, s.r.o. (PIEŠŤANY)

 • Levická 5
 • 949 01 Nitra
 • IČO: 55 082 220
 • DIČ: 2121862644
 • IBAN: SK98 1100 0000 0029 4014 0811

Skill LAB HC&GA, s.r.o. (HLOHOVEC, GALANTA)

 • Levická 5
 • 949 01 Nitra
 • IČO: 55 079 946
 • DIČ: 2121871444
 • IBAN: SK75 1100 0000 0029 4514 0896

Sociálne siete: 

Facebook: https://www.facebook.com/Skills.sk
Instagram: https://www.instagram.com/skill_lab